Wykonanie wyroków ETPC Al-Nashiri przeciwko Polsce i Abu-Zubaydah przeciwko Polsce – posiedzenie Komitetu Ministrów Rady Europy
sobota, 10 października 2015 22:07
Komitet Ministrów Rady Europy podczas posiedzenia w dniu 24 września 2015 r. wyraził poważne zaniepokojenie brakiem odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na skierowane przez polskie władze noty dyplomatyczne dotyczące zagwarantowania obu skarżącym, że nie zostaną skazani na karę śmierci oraz że będzie im zapewniony rzetelny proces.

Komitet Ministrów zobowiązał Stałego Przedstawiciela Stanów Zjednoczonych przy Radzie Europy do przekazania Sekretarzowi Stanu decyzji Komitetu z 24 września 2015 r. Kolejne posiedzenie Komitetu poświęcone wykonaniu wyroków Al-Nashiri przeciwko Polsce i Abu-Zubaydah przeciwko Polsce odbędzie się w grudniu 2015 r.

W sierpniu 2015 r. Rząd RP przedstawił Komitetowi Ministrów plan wykonania obu wyroków (tzw. action plan). Rząd wskazał m.in. że jeszcze zanim oba wyroki stały się prawomocne, podjęte zostały rozmowy z administracją USA dotyczące gwarancji odnoszących się do obu skarżących w zakresie grożącej im kary śmierci, jak również zapewnienia im rzetelnego procesu.

Ponadto, do administracji USA skierowane zostały dwie noty dyplomatyczne - w marcu 2015 r. oraz w maju 2015 r.

Odnośnie do przebiegu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie, Rząd poinformował, że przeprowadzono tłumaczenie szeregu dokumentów, m.in. raportu Komisji Senatu USA ds. Wywiadu z grudnia 2014 r. Ponadto, zgromadzono materiały prasowe, przeprowadzono konsultacje z ekspertami, prowadzono korespondencje z kilkoma instytucjami. Wskazano, że wśród planowanych czynności jest przesłuchanie świadków, w tym osób pełniących funkcje publiczne oraz złożenie kolejnych wniosków o pomoc prawną.

W informacji przedstawionej przez Rząd RP wskazano na szereg trudności związanych z prowadzeniem śledztwa, w szczególności związanej z uzyskaniem informacji pochodzących z innych państw, m.in. Rumunią czy Stanami Zjednoczonymi. Do Stanów Zjednoczonych zostało wysłanych 6 wniosków o pomoc prawną. We wrześniu 2015 r. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie potwierdziła, że Stany Zjednoczone odmówiły realizacji większości z tych wniosków. Z informacji Rządu wynika natomiast, że Prokuratura Apelacyjna uzyskała wnioskowane informacje z Włoch oraz z Litwy.

Zadośćuczynienia zasądzone obu skarżącym zostały wypłacone. W odniesieniu do Abu-Zubaydah pieniądze zostały przelane na specjalnie utworzony depozyt.

W zakresie podjętych tzw. środków ogólnych, Rząd RP zakreślił m.in. jak wygląda system kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce oraz jakim zmianom podlegał w ostatnich latach.

Al-Nashiri został schwytany w 2002 r. i od 2006 r. przebywa w Guantanamo. Jest oskarżony o dokonanie szeregu przestępstw, w tym przestępstw o charakterze terrorystycznym. Z kolei drugiemu skarżącemu (Abu-Zubaydah), który również przebywa w Guantanamo, do dzisiaj nie postawiono żadnych zarzutów.

Informacja Rządu RP z czerwca 2015 r.

Informacja Open Society Justice Initiative w sprawie Al-Nashiri v. Polska z czerwca 2015 r.

Informacja Human Rights in Practice w sprawie Abu-Zubaydah v. Polska z czerwca 2015 r.