Strona główna

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Biogramy panelistów występujących na konferencji "Własnośc Mediów, Pluralizm Informacyjny, Wolnośc Słowa" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Głowacka   
Czwartek, 28 Październik 2010 10:12


LISTA PANELISTÓW W FORMACIE PDF

PANELISTS' LIST IN THE PDF FORMATPANELIŚCI/ PANELISTS

 

Jerzy Baczyński 

Dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika "Polityka", członek Komisji Trójstronnej. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w 1975 wyjechał do USA jako stypendysta Indiana University School of Journalism, a w latach 1981–1982 przebywał we Francji, najpierw jako stypendysta Journalistes en Europe, a później Fondation de France. Na emigracji był członkiem Komitetu Koordynacyjnego Solidarności w Paryżu oraz sekretarzem generalnym stowarzyszenia Solidarité-Presse-Pologne. Autor i współautor kilku książek, m.in. z L. Balcerowiczem „800 dni”, z Janiną Paradowską „Teczki liberałów” i „Jestem pierwszy”.

Journalist, editor of the weekly Polityka, a member of the Trilateral Commission. He is a graduate of the Institute of Political Science, University of Warsaw, in 1975 he moved to the U.S. as a scholar of Indiana University School of Journalism, and from 1981 to 1982 he stayed in France, first as a scholar of Journalistes en Europe, and later of the Fondation de France. In exile he was a member of the Coordinating Committee of  ‘Solidarność’ in Paris and the Secretary General of the Solidarité-Presse-Pologne Association. Author and co-author of several books, including 800 days with L. Balcerowicz and Folders liberals with Janina Paradowska and I'm the first.

 

Leszek Balcerowicz 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, polityk, wicepremier i minister finansów w trzech rządach, były prezes NBP. Znany przede wszystkim jako osoba, pod której przewodnictwem dokonała się ekonomiczna transformacja Polski z kraju o socjalistycznej gospodarce planowej do kraju o gospodarce rynkowej w stylu zachodnim. W latach 1992-2000 przewodniczył radzie naukowej Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. We wrześniu 2007 r. został przewodniczącym Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, w 2008 r. - przewodniczącym rady nadzorczej europejskiego Think Tanku Bruegel i wiceprezydentem International Atlantic Economic Society oraz członkiem grupy roboczej Unii Europejskiej, mającej szukać sposobów wyjścia z kryzysu ekonomicznego.

Assistant professor of economics, deputy prime minister and finance minister in three governments, former president of the National Bank of Poland. Known primarily as a person under whose leadership the Polish economic transformation has been made, from a country with a socialist planned economy to a western-style market economy country. In 1992-2000 he headed the Scientific Council of the Center for Social and Economic Research CASE. In September 2007, he stood at the head of the Foundation for the Civil Development Forum, and in 2008 became the chairman of the supervisory board of the European Think Tank Bruegel, and vice-president of the International Atlantic Economic Society and a member of the Working Group of the European Union, aimed to find ways out of economic crisis.

 

Adam Bodnar

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, szef Działu Prawnego Fundacji. Koordynator Merytoryczny „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” Helisińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ph.D. in law, Secretary of the Board of Helsinki Foundation for Human Rights, Director of the Legal Department of Helsinki Foundation for Human Rights.

 

Dominika Bychawska

Prawnik, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie, w latach 2005-2006 współpracownik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pracowała w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Koordynator „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Lawyer, graduate of College of Europe (Natolin), in 2005-2006 she was cooperating with the Strategic Litigation Programme of Helsinki Foundation for Human rights, she was working in the Registry of the European Court of Human Rights in Strasbourg. Coordinator of “Observatory Media Freedom in Poland”.

 

Wojciech Cieśla

Dziennikarz śledczy (ur. 1972), od 1998 r. kolejno w Gazecie Wyborczej, Rzeczpopspolitej, Dzienniku. Laureat nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2005 r.), wielokrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze, laureat tejże nagrody za 2009 r. Jeden z założycieli Fundacji Reporterów - Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschodniej. Obecnie reporter tygodnika Wprost.

Journalist (born in 1972), since 1998 working for Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik. Winner of the price of Andrzej Woyciechowski in 2005, nominee to the award of Grand Press in the category investigative journalism, winner of the award in 2009. One of the founders of the Foundation of Reporters – Center of Support of Journalism in Eastern Europe. Currently working for the weekly Wprost.

 

Tomasz Goban-Klas

Profesor, socjolog, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 70. był stypendystą Sorbony i Uniwersytetu Stanforda. Pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, pełnił następnie funkcję sekretarza naukowego Ośrodka Badań Prasoznawczych, był profesorem w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pełni funkcję kierownika Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych. W latach 1992–96 pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Professor, sociologist, a former member of the National Broadcasting Council. He graduated from the Faculty of Philosophy and History at the Jagiellonian University. In the 70s he was a scholarship student at the Sorbonne and Stanford Universities. He worked at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, then he was the secretary of the scientific Press Research Centre, he was a professor at the Institute of European Studies in Vienna. He serves as the director of the Department of Communication and Social Media at the Jagiellonian University. In 1992-96 he served as the Vice President of the Association of Journalists of Polish Republic.

 

Kjetil Haanes

Norweski dziennikarz, członek UNESCO, były prezes Norweskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Norwegian journalist, UNESCO member with special responsibility for media and press, former vice president of the Norwegian Union of Journalists.

 

Karol Jakubowicz

Doktor, medioznawca, specjalizuje się w zagadnieniach mediów elektronicznych, przewodniczący Rady Międzyrządowej Programu Informacja dla Wszystkich UNESCO, ekspert Rady Europy, Unii Europejskiej, OBWE i UNESCO do spraw mediów i ich regulacji. Był członkiem Rady Niezależnej Komisji ds. Mediów w Kosowie, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego do Spraw Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy, dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz KRRiT (2004-2006), przewodniczącym Rady Nadzorczej TVP S.A.(1998-2000). Autor, współautor i redaktor licznych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych mediom elektronicznym i komunikacji społecznej.

PhD, media specialist, he specializes in the issues concerning electronic media, the head of the UNIESCO Intergovernmental Council of the “Education for all” Program, an expert of the Council of Europe, of the European Union, OSCE and UNESCO for media and their regulation. He was a member of the Independent Council for Media in Kosovo, the head of the Managing Committee for Media and New Communication Services of the Council of Europe, the head of the Strategy and Analysis Department of the National Broadcasting Council (2004-2006), head of the supervisory board of the Polish Television (TVP S.A.) (1998-2000). Author, co-author and editor of numerous national and international scientific publications concerning electronic media and social communication.

 

Igor Janke

Dziennikarz, publicysta i komentator polityczny; redaktor "Rzeczpospolitej". Jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Przez pięć lat był redaktorem naczelnym Polskiej Agencji Prasowej, potem publicystą i szefem działu politycznego Rzeczpospolitej. W październiku 2006 r. stworzył Niezależne Forum Publicystów Salon24.pl, gdzie prowadzi swój blog. Od 2009 jest jednym z prowadzących program "Minęła dwudziesta" w TVP Info. Wydał książkę “POPiSowa kronika upadku”.

Journalist, columnist and political commentator, editor of Rzeczpospolita. He is a graduate of the Faculty of Theatre Studies of Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy. For five years he was the editor in chief of the Polish Press Agency (PAP), and later – a columnist and the head of the political section of Rzeczpospolita. In October 2006 he created the Independent Columnists Forum Salon24.pl, where holds a blog. Since 2009, he has been one of the hosts of the program Minęła dwudziesta on public channel TVP Info. He published a book POPiSowa kronika upadku.

 

Ireneusz Kamiński

Doktor nauk prawnych, adiunkt  na Wydziale Filozoficznym w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Instytutu Nauk Prawnych PAN, specjalizuje się w prawie europejskim i porównawczym, jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z Europejską Konwencją Praw Człowieka – zwłaszcza dotyczących swobody wypowiedzi i prawa mediów.

PhD in law. Assistant at the Faculty of Philosophy at the Department of Comparative Civilisation Studies of the Jagiellonian University, a member of the Institute of Legal Studies at the Polish Academy of Sciences. He specializes in European and comparative law. His scientific interests focus especially on the European Convention of Human Rights – including freedom of speech and media law.

 

Wolfgang Kenntemich

Redaktor naczelny telewizji Mitteldeutscher Rundfunk w Lipsku, znany dziennikarz z niemieckiej telewizji publicznej ARD.

Editor in chief of Mitteldeutscher Rundfunk television in Leipzig, famous journalist of a German public TV ARD.

 

Ewa Komorek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, odbyła studia LL.M w Amsterdamie i w 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Trinity College w Dublinie. W przeszłości pracowała w Wydziale Mediów w DG ds. Konkurencji Komisji Europejskiej i w wydziałach ds. prawa Unii Europejskiej i konkurencji w firmach Linklaters i Hammonds w Brukseli. Ponadto, pełniła obowiązki konsultanta ds. prawa Unii Europejskiej i prawa konkurencji w A&L Goodbody Solicitors w Dublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa Unii Europejskiej, europejskiego prawa konkurencji, prawa mediów i prawa telekomunikacyjnego. Obecnie naucza Prawa Unii Europejskiej w Szkole Prawa Trinity College w Dublinie, a także prowadzi wykłady z Europejskiego Prawa Farmaceutycznego na Wydziale Chemii Narodowego Uniwersytetu Irlandzkiego w Maynooth. Ponadto pracuje w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Handlu i Pracy w Irlandii.

She has a Law degree from University of Warsaw and an LL.M. from Amsterdam Law School, University of Amsterdam. In 2008 she was awarded a Ph.D by the University of Dublin, Trinity College. She formerly worked for the DG Competition of the European Commission (Media Department) and in the EU & Competition Departments of Linklaters and Hammonds law firms in Brussels. She also worked as a consultant in the EU & Competition team of A&L Goodbody Solicitors in Dublin. Her research interests include European Union law, European competition law, Media and Telecommunications law. She currently teaches European Union Law in the School of Law of the Trinity College in Dublin and lectures European Pharmaceutical Law in the Chemistry Department of the National University of Ireland, Maynooth. She also works for the Sales Law Review Group in the Irish Department of Enterprise, Trade and Employment.

 

Bogudar Kordasiewicz

Profesor prawa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wykładał również na Uniwersytecie w Belgradzie i Uniwersytetach w Regensburgu i Hamburgu oraz prowadził badania w niemieckim Instytucie Badań Prawa Międzynarodowego Prywatnego i Porównawczego Maxa Plancka. Opublikował wiele książek i około pięćdziesiąt artykułów w wielu polskich i międzynarodowych magazynach profesjonalnych. Ponadto, jest doradcą Ministra Sprawiedliwości, Parlamentu i rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Konsultant w K&L Gates.

Professor at the Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences. He has also taught at the University of Belgrade and the Universities of Regensburg and Hamburg and conducted research in Germany at the Max Planck Institute for International Private Law. His publications include numerous books and approximately 50 articles in various Polish and international professional journals. He is an advisor to the Polish Ministry of Justice, the Polish Parliament, and the governmental Commission on the Codification of the Polish Civil Law. Consultant in K&L Gates.

 

Andrzej Krajewski

Polski dziennikarz i publicysta. Korespondent TVP i Polskiego Radia w Waszyngtonie (1990–1994), pierwszy redaktor naczelny Przeglądu Reader's Digest (1994–2001). Z wykształcenia ekonomista (SGPiS) . W czasach PRL – dziennikarz Expressu Wieczornego, Razem, Przeglądu Technicznego i Firmy a także podziemnych CDN, Vacatu i Praworządności. Stypendysta Fulbrighta (1986–1988). Wydał „Cicerone” – o Polsce lat 1982–1985 widzianej oczami zagranicznych korespondentów, których był przewodnikiem (podziemny Most, 1987), „Region USA” – wywiady z działaczami Solidarności, którzy wyemigrowali do USA (londyński Aneks 1989), „Zasługa dla Polski” – o płk. Ryszardzie Kuklińskim, („Wrota”, 1999); „Kraj w stanie” - poszerzone i uzupełnione wydanie „Cicerone” (Stefaniuk Studio, 2009).W latach 2003–2005 wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Od 2005 freelancer, autor polskiej części raportu Open Society Institute „Telewizja w Europie: regulacje, polityka i niezależność” i polskiego rozdziału raportu „Nations in Transition 2006” fundacji Freedom House. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. W 2007 pracował na Sri Lance. Od 2010  Prezes Fundacji FOR Leszka Balcerowicza.

Polish journalist and writer. Correspondent for TVP and Polish Radio in Washington, DC (1990-1994), the first editor of Reader's Digest (1994-2001). By education, he is an economist (CSPS). In the communist times he was a journalist in such magazines as: Express Wieczorny, Razem, Przegląd Techniczny and Firma as well as underground CDN, Vacat
 and Praworządność. Fulbright scholarship holder (1986-1988). He published Cicerone  a book about Poland during the years 1982-1985 as seen through the eyes of foreign correspondents, whose leader he was (underground Most, 1987), Region USA - interviews with Solidarity activists who emigrated to the U.S. (the London Aneks 1989), Zasługa dla Polski – about the Colonel Ryszard Kuklinski, (Wrota in 1999), Kraj w stanie - expanded and enlarged edition of Cicerone (Stefaniuk Studio 2009). In 2003-2005, vice president of The Polish Journalists Association (SDP) and the director of the Press Freedom Monitoring Center. Since 2005 freelancer, author of the Polish part of the Open Society Institute report Television across Europe: regulation, policy and independence and the Polish section of the report Nations in Transition 2006 of the Freedom House Foundation. A member of the Free Word Association. In 2007, he worked in Sri Lanka. In 2010 he started to work the for Leszek Balcerowicz’s Foundation FOR.

 

Krzysztof Kuik

Jest Naczelnikiem Wydziału "Media – Antitrust" w DG ds. Konkurencji Komisji Europejskiej i zajmuje się stosowaniem reguł prawa konkurencji w sektorach mediów i sportu. Pracował jako prawnik w biurach międzynarodowej kancelarii prawniczej White & Case w Brukseli, Warszawie i Nowym Jorku.  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończył studia podyplomowe (LL.M.) na Katolickim Uniwersytecie w Leuven oraz Uniwersytecie Nowojorskim (NYU). Występuje jako prelegent na seminariach i konferencjach poświęconych europejskiemu i polskiemu prawu konkurencji, jest autorem publikacji związanych z tymi zagadnieniami, jak również tematyką praktyk ograniczających konkurencję, fuzji i pomocy państwowej.

He is the Chief of the Department of “Media – Antitrust” in DG Competition and deals with the application of the rules of competition in the media and sport. Previously, he worked as a lawyer in the offices of international law of the firm White & Case in Brussels, Warsaw and New York. He graduated from the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw and completed postgraduate studies (LL.M.) at the Catholic University of Leuven and New York University (NYU). He is a frequent speaker at the seminars and conferences devoted to the Polish and European competition law and publishes on topics related to this subject, including the restrictive practices, mergers and state aid.

 

Jarosław Lipszyc

Poeta, dziennikarz, publicysta oraz działacz na rzecz wolnej kultury, członek zespołu Krytyki Politycznej, Prezes Zarządu Fundacji Nowoczesna Polska.

Poet, publicist, member of Krytyka Polityczna and President of the Management Board of the Foundation Modern Poland.

 

 

Krzysztof Luft

Aktor, dziennikarz, menedżer, od 2010 r. członek KRRiT. Od 1990 do 1998 pracował jako dziennikarz i prezenter Telewizji Polskiej, prowadził m.in. poranny program „Kawa czy herbata?” W latach 1999–2001 pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzego Buzka. Później zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (m.in. w zakresie organizacji szkoleń z dziedziny public relations).

Polish actor, journalist, manager, since 2010 member of the National Broadcasting Council. From 1990 to 1998 he worked as a journalist and presenter of the Polish Television, among others he ran a morning show Kawa czy herbata? In the years 1999-2001 he served as the spokesman of the government of Jerzy Buzek. Later, he started running his own business (including the organization of training in the field of public relations.)

 

Leyla Madatli

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Baku, zastępca dyrektora w Instytucie Praw Mediów, Radca prawny w projekcie „Prawodawstwo i praktyka w zakresie wolności słowa w Azerbejdżanie” Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Uczestnik kursów i konferencji:Ustawodawstwo medialne i praktyki w Azerbejdżanie”, Internews-USA Media Rights Institute, „Zgodność prawodawstwa krajów południowego Kaukazu w dziedzinie środków masowego przekazu według standardów europejskich”, Gruzja; „Ustawodawstwa i praktyki w dziedzinie środków masowego przekazu”.

Graduate of the Faculty of Law at the University of Baku, Azerbaijan, deputy director of the Institute of Media Rights, a legal adviser in the project Legislation and practice in the field of freedom of speech in Azerbaijan of the Association of Legal Education. Participant of courses and conferences: Media legislation and practice in Azerbaijan of the  Internews-USA Media Rights Institute, Compliance of legislation of the South Caucasus countries in the field of mass media according to European standards, in Georgia, Legislation and practice in mass media.

 

Stanisław Mocek

Politolog, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, kierownik specjalizacji: Kultura, media i komunikacja społeczna, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, współzałożyciel oraz członek zespołu redakcyjnego pism Politicus oraz Polis. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a także laureat nagrody im. Karla Poppera przyznawanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Autor ponad 30 artykułów, recenzji i raportów opublikowanych w pismach naukowych: a także książek: „Moralne podstawy życia politycznego” (Warszawa 1997), „Dziennikarstwo po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych” (Warszawa 2006). Redaktor opracowania „Dziennikarstwo, media, społeczeństwo” (2005), wydanego przez ISP PAN i Collegium Civitas (Warszawa 2005).

Political scientist; Professor and Vice-Rector for Study Programs at Collegium Civitas; Assistant Professor in the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences. Co-founder and member of the editorial board of the journals Politicus and Polis. Scholarship holder from the Support for Polish Science Foundation. He has received the Karl Popper award from the Stefan Batory Foundation. Author of more than 30 articles, reviews and research reports published in scientific journals. He has written several books including The Moral Foundations of Political Life (Warsaw 1997), Journalism after communism. The media elite in the light of social research (Warsaw 2006). He is also the editor of the book, Journalism, Media and Society (Warsaw 2005) published by Polish Academy of Sciences and Collegium Civitas.

 

Piotr Niemczycki

Prezes zarządu Agory, zasiada w radzie nadzorczej AMS S.A. (spółki zależnej Agory). Jeden z założycieli Gazety Wyborczej i Agory. W latach 80. współtworzył sieć druku i kolportażu Tygodnika Mazowsze, największego pisma podziemnej Solidarności, które było dystrybuowane w całej Polsce. Jest członkiem International Press Institute oraz członkiem zarządu Izby Wydawców Prasy, a także Kawalerem Europejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga oraz laureatem odznaki ministra kultury - Zasłużony Działacz Kultury. Absolwent Wydziału Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

CEO of Agora, member of the Supervisory Board of AMS SA (Subsidiary of Agora). One of the founders of Gazeta Wyborcza and Agora. In the 80s he co-founded a network of print and distribution of Tygodnik Mazowsze, the largest magazine of Solidarity, which was distributed throughout the country. He is a member of the International Press Institute and a board member of the Chamber of Press Publishers, a Knight of the European Brotherhood of Gutenberg Knights and the winner of the Culture's Distinguished Cultural Activist  Award of Ministry of Culture. Graduate of the Faculty of Philosophy of the Warsaw Theological Academy.

 

Wiesław Podkański

Absolwent germanistyki i filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych. Twórca i wieloletni prezes Axel Springer Polska, jednego z największych wydawnictw w Polsce, spółki-córki największego koncernu prasowego Europy Axel Springer AG. Obecnie Prezes Honorowy wydawnictwa. Od 2003 roku prezes Izby Wydawców Prasy. Ponadto jest Przewodniczącym Konferencji Mediów Polskich i członkiem Rady Głównej PKKP Lewiatan.

Graduate of University of Wrocław in the fileds of germanistics and philosophy, Ph. D. in Humanities. Founder and a long-time president of Axel Springer Poland, one of the largest publishing houses in Poland, a subsidiary of Europe’s biggest newspaper group Axel Springer AG. Currently, the Honorary president of the mentioned publishing house. Since 2003, the president of the Chamber of Press Publishers. Moreover, he is also the Chairman of the Polish Media Conference and a member of the PKKP Lewiatan’s Central Council.

 

 

 

Taras Shevchenko

Dyrektor Instytutu Prawa Mediów, otrzymał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Narodowym w Kijowie, studiował Prawa Człowieka na Uniwersytecie w Birmingham (2002 r.), a Prawo Medialne na Uniwersytecie w Oxfordzie (2003r.). Od 2001 roku pracuje jako adwokat, wykłada też prawo medialne w Instytucie Dziennikarstwa na Narodowym Uniwersytecie w Kijowie.

Director of the Media Law Institute, received his master’s degree in law at the National University in Kiev, he studied Human Rights at the University of Birmingham (2002), and Media Law at the University of Oxford (2003). Since 2001, he worked as a lawyer and now he is a lecturer of Media Law at the Institute of Journalism at the National University in Kiev.

 

 

Gregory Shvedov

Redaktor naczelny Węzła Kaukaskiego (Rosja), Dyrektor Agencji Informacyjnej Memo.ru.

Chief editor of Caucasian Knot, Head of the Information Agency Memo.ru.

 

Maciej Strzembosz

Scenarzysta i producent, publikował m.in. w Arce, Kulturze Niezależnej, Powściągliwości i Pracy, Znaku i Dialogu. Współwłaściciel "Studia A", prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Od roku 2007 dyrektor artystyczny Grupy ATM. Członek Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych.

Writer and producer, he has published, among others in the Ark, The Independent Culture, Moderation and Labour, Mark and Dialogue. Co-owner of the Studio A, the CEO of the National Chamber of Audiovisual Producers. Since 2007, artistic director of the ATM Group. Member of the Civil Committee of Public Media.

 

Renata Uitz

Profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Jej nauczanie obejmuje przedmioty porównawcze prawa konstytucyjnego w Europie i Ameryce Północnej, przejściowego systemu wymiaru sprawiedliwości i ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw konstytucyjnych oraz kwestii prywatności ciała i seksualności. W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się temat dotyczący teorii i praktyki ładu przed transformacją demokratyczną i po niej w kontekście roli sądów w tworzeniu konstytucji.

Professor of constitutional law at the Central European University in Budapest. She teaches, among others, courses in comparative constitutional law in Europe and North America, transitory judiciary system as well as protection of human rights, especially respecting constitutional rights, and the issue of the protection of body and sexuality. The centre of her research interests is the subject of the theory and practice of the order before and after the democratic transformation in the light of the role of courts in shaping the Constitution.

 

Ewa Wanat

Dziennikarka, redaktor naczelna radia TOK FM. Urodziła się w Poznaniu, studiowała polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Wiedzę o Teatrze w Monachium. Współpracowała m.in. z poznańskim Radiem "S", Gazetą Wyborczą czy Telewizją Polską. Była trzykrotnie nominowana (wraz z zespołem Radia TOK FM) do nagrody im. Dariusz Fikusa w kategorii Twórca Mediów.

Polish journalist, chief editor of the radio TOK FM. She was born in Poznan, studied Polish philology at the Adam Mickiewicz University and followed theatre studies in Munich. She cooperated inter alia with Poznan Radio "S", Gazeta Wyborcza and TVP (Polish Television). She was nominated three times (with the team of Radio TOK FM) to the Dariusz Fikus Awards in the category Media Creator.

 

Joachim Weidemann

Założyciel i publicysta portalu EurActiv.de, wiodącego w Niemczech serwisu na temat Unii Europejskiej.

Founder and Publisher of EurActiv.de, Germany’s leading portal for news, background and policy positions about EU affairs.

 

Maciej Wierzyński

Dziennikarz w przeszłości współpracujący z magazynami: Przegląd Kulturalny, Polityka i Kultura a także Telewizją Polską. W sierpniu 2000 r. został redaktorem naczelnym nowojorskiego Nowego Dziennika. Zastąpił na tym stanowisku Bolesława Wierzbiańskiego, założyciela i długoletniego wydawcę gazety. Pełnił tę funkcję do 2004 r. W styczniu 2005 r. został zastępcą dyrektora
ds. strategii w telewizji TVN24. Od 7 stycznia 2006 prowadzi także własny magazyn Horyzont o sprawach międzynarodowych. 13 listopada 2009 w uznaniu za popularyzację problematyki międzynarodowej w środkach masowego przekazu minister Radosław Sikorski nadał mu Odznakę Honorową "Bene Merito".

A journalist working formerly with the magazines Przegląd Kulturalny, Polityka and Kultura and the Polish Television. In August 2000 he was the editor in chief of New York Nowy Dziennik. He replaced Boleslaw Wierzbiański, founder and long-standing publisher of the newspaper. He worked in this function up to 2004. In January 2005 he became deputy director for strategy of TVN24. Since January 7, 2006, he has also operated his own magazine Horyzont about international affairs. In 2009, in recognition for popularizing international issues in the media Minister Radoslaw Sikorski gave him the Medal of Honor "Bene Merito"

 

Mirosław Wyrzykowski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Praw Człowieka. Od 1990 do 1995 pracował jako profesor w szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie. Od 1997 jest profesorem w Central European University w Budapeszcie. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstancji i Bayreuth. W latach 1988–1990 pełnił funkcję kierownika Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (w latach 1990–1993 i 1996–2001). Od 1996 do 2001 był dyrektorem Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. Przez dwa lata wchodził w skład Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Od listopada 2001 zajmuje stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był sędzią sprawozdawcą m.in. w sprawie dotyczącej konstytucyjności europejskiego nakazu aresztowania. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii na temat sądownictwa administracyjnego oraz pojęcia interesu publicznego, artykułów i studiów z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego i praw człowieka. Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z 11 listopada 1997 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Professor at the University of Warsaw, head of the Department of Human Rights. From 1990 to 1995 he worked as a professor at the Swiss Institute of Comparative Law in Lausanne. Since 1997 he has been a professor at Central European University in Budapest. He has taught, among others, at the universities of Paris (Sorbonne), Bonn, Sydney, Constance and Bayreuth. From 1988 to 1990 he served as head of the Department of Constitutional Freedoms and Rights in the Office of the Ombudsman, he sat in the Legislative Council of the Prime Minister (in the years 1990-1993 and 1996-2001). From 1996 to 2001 he was the president of the Center of Constitutionalism and the Legal Culture of the Institute of Public Affairs. For two years, he was a member of the Legal Advisory Committee at the Minister of Foreign Affairs. Since November 2001, he has been a judge at the Constitutional Court. He was the Judge-Rapporteur, inter alia in the case concerning the constitutionality of the EAW. Member of the Committee of Legal Sciences in the Polish Academy of Sciences (PAN). President of the Polish Section of the International Association of Legal Science. Member of a number of scientific councils, including those of the Institute of Legal Sciences, the National School of Public Administration, the Institute of Theory of State and Law and the Institute of Legal Administrative Studies at the University of Warsaw.
Author of numerous scientific publications, including monographs on the subject of administrative judiciary and the concept of public interest, as well as  articles and studies in the field of administrative law, constitutional and human rights. On 11 November 1997 he was awarded the Knight's Cross of the Order of the Rebirth of Poland by President Aleksander Kwaśniewski.

 

 LAST_UPDATED2
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie