Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Nowa regulacja autoryzacji wypowiedzi prasowej. Podsumowanie działań HFPC PDF Drukuj
Środa, 22 Listopad 2017 09:16
W zeszłym tygodniu Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego zmieniającą m.in. regulację autoryzacji wypowiedzi prasowej. Nowela ma na celu dostosowanie prawa do wytycznych ETPCz z wyroku ws. Wizerkaniuk p. Polsce, w którym stwierdzono naruszenie przez Polskę wolności słowa (więcej o wyroku). HFPC apelowała o zmianę przepisów o autoryzacji od 2011 r.

 - Cieszy, że wreszcie przeprowadzono reformę, szkoda jedynie, że trzeba było na nią tak długo czekać. Choć nowa regulacja ma pewne mankamenty, jest znacznie korzystniejsza dla mediów niż dotychczasowe przepisy. Można więc powiedzieć, że reforma jest małym, ale ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia wolności słowa w Polsce – mówi Dorota Głowacka, prawniczka HFPC.      

Poniżej znajdują się przygotowane przez HFPC infografiki przedstawiające nowe zasady autoryzacji oraz bardziej szczegołowe omówienie nowych przepisów:

        


Nowe prawa i 
obowiązki dziennikarzy oraz ich rozmówców (art. 14 a i 49 b prawa prasowego)

 Co się zmieni? Po pierwsze dziennikarz będzie musiał poinformować rozmówcę o prawie do autoryzacji przed udzieleniem wypowiedzi (wcześniej nie było takiego obowiązku). Jeśli wówczas osoba udzielająca wypowiedzi zażąda przedstawienia wypowiedzi do autoryzacji (musi to zgłosić dziennikarzowi niezwłocznie po otrzymaniu od niego informacji o prawie do autoryzacji), dziennikarz – tak jak dotychczas - ma obowiązek jej to umożliwić. Dotyczy to  oczywiście tylko cytatu, który  dziennikarz będzie chciał wykorzystać w opublikowanym materiale. Istotną zmianą jest wprowadzenie ram czasowych na udzielenie autoryzacji. Rozmówca powinien dokonać autoryzacji niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 6 h w przypadku dzienników  i 24 h w przypadku czasopism, chyba że strony umówią się inaczej. Terminy te zaczynają biec od chwili przekazania przez dziennikarza „w sposób wzajemnie uzgodniony” tekstu do autoryzacji, tak aby rozmówca mógł się zapoznać z jego treścią. Po uzyskaniu autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, dziennikarz ma prawo ją opublikować.

 Co w razie problemów z uzyskaniem autoryzacji?

 Możliwe są trzy scenariusze

1) Jeśli rozmówca odmówi udzielenia autoryzacji bądź nie przekaże jej w terminie, dziennikarz ma prawo opublikować wypowiedź (uznaje się wtedy, że została autoryzowana bez zastrzeżeń).

2) Jeśli dziennikarz nie dopełni obowiązku autoryzacji zgodnie z powyższą procedurą (np. nie umożliwieni autoryzacji wypowiedzi, mimo żądania rozmówcy) może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie (grozi za to maksymalnie kara grzywny do 5 tys. zł.). Co ważne, złagodzono sankcje za to naruszenie, znosząc odpowiedzialność karną (na gruncie poprzednich przepisów brak dopełnienia obowiązku autoryzacji był przestępstwem).

 3) Ustawa daje także dziennikarzom dodatkową furtkę, aby nie ponieśli kary nawet za wykroczenie. W przypadku opublikowania przez media wypowiedzi „identycznej z treścią wypowiedzi udzielonej przez rozmówcę” (tj. np. bez przesłania do autoryzacji, mimo żądania rozmówcy albo bez czekania na jej udzielenie) dziennikarz nie poniesie kary. Aby jednak móc powołać się na wyłączenie karalności w tym przypadku, to dziennikarz będzie musiał wykazać, że treść publikowanej wypowiedzi jest „identyczna” (np. przedstawiając e-mail z przesłanym komentarzem albo nagranie wywiadu).

Co się jeszcze zmieni?

Doprecyzowano, że autoryzacją nie jest zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi, a także zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście. Potwierdzono tym samym, że autoryzacja służy zabezpieczeniu rzetelności cytowania, a nie jest szansą dla rozmówcy dziennikarza na wycofanie się czy zmianę wcześniej zajętego stanowiska. Wprost zapisano również, że nie trzeba przedstawiać do autoryzacji nie tylko wypowiedzi uprzednio publikowanych, ale także wypowiedzi wygłaszanych wcześniej publicznie (np. podczas konferencji prasowej).

Co zostanie po staremu?

Tak jak dotychczas wymóg autoryzacji będzie dotyczył jedynie publikowania dosłownie cytowanych wypowiedzi, nie obejmie omówienia przez dziennikarza słów swojego rozmówcy na zasadzie parafrazy. Wymóg autoryzacji wciąż będzie odnosić się ponadto do mediów tradycyjnych i internetowych. Warto pamiętać też, że tak jak do tej pory, niezależnie od przepisów o autoryzacji, opublikowanie nieprawdziwej, zmanipulowanej, przeinaczonej wypowiedzi może narazić media także na odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub obowiązek publikacji sprostowania.

Zmiana przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od oficjalnej publikacji.    

Zachęcamy jednocześnie do lektury artykułu naszej prawniczki Doroty Głowackiej dla „Dziennika Gazety Prawnej”, w którym szczegółowo komentuje wprowadzone zmiany. Niżej podsumowujemy najwazniejsze działania HFPC na rzecz reformy regulacji autoryzacji.

        

Podsumowanie głównych działań HFPC na rzecz reformy regulacji autoryzacji:

· Styczeń 2009 – Konferencja zorganizowana przez HFPC pt. „Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym - wyrok TK i co dalej?"; Publikacja pokonferencyjna

· Luty 2009 - Prawnicy Obserwatorium uczestniczyli w prezentacji założeń do nowelizacji Prawa prasowego

· Grudzień 2010 List do MKiDN ws. nowelizacji prawa prasowego

· Lipiec 2011 omówienie wyroku ETPCz ws. Wizerkaniuk p. Polsce

·  Lipiec 2011 – „Autoryzacja musi zniknąć” - komentarz prof. I.C. Kamińskiego do wyroku ETPCz ws. Wizerkaniuk p. Polsce

·  Lipiec 2011List do MKiDN ws. konieczności reformy przepisów o autoryzacji po wyroku Wizerkaniuk p. Polsce  

· Listopad 2011 Artykuł prawniczek HFPC w „Rzeczypospolitej” pt. „Autoryzacja do reformy”

· Listopad 2011 – Konferencja zorganizowana przez HFPC pt. „Autoryzacja wypowiedzi prasowej. Spór dwóch Trybunałów". Relacja

·  Kwiecień 2012Pismo do MKDiN ws. reformy prawa prasowego. Odpowiedź MKiDN

·  Maj 2012 – Udział w spotkaniu konsultacyjnym w Sejmie ws. projektu nowelizacji prawa prasowego (relacja)

·  Czerwiec 2012Pismo do Komitetu Ministrów Rady Europy ws. wykonania wyroku Wizerkaniuk p. Polsce

·  Luty 2017Opinia do pierwotnego projektu reformy autoryzacji przedstawionego przez MS

· Wrzesień 2017 - Wspólny list HFPC i SGL do komisji sejmowej zajmującej się autoryzacją (ws. drugiej wersji projektu przedstawionego przez MS)

·  Październik 2017 – Wspólne listy HFPC i SGL do dwóch komisji senackich zajmujących się autoryzacją

·  Październik 2017-  udział w dwóch komisjach senackich poświęconych ostatniej nowelizacji prawa prasowego

·  Listopad 2017 - Artykuł prawniczki HFPC dla „Dziennika Gazety Prawnej” komentujący nowe przepisy o autoryzacji

 

 

 

 

 
Międzynarodowe organizacje dziennikarskie w obronie wolności słowa w Polsce PDF Drukuj
Czwartek, 04 Luty 2016 11:45

Europejska Federacja Dziennikarzy, Europejskie Centrum Prasy i Wolności Mediów oraz Międzynarodowy Instytut Prasy apelują do polskich dziennikarzy o wspólną obronę wolności słowa i prasy.

Apel został wydany w związku ze zmianami w mediach publicznych do których doszło na skutk nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, o której można przeczytać: tutaj.

Przedstawiciele wskazanych organizacji spotkali się z szerokim gronem dziennikarzy, prawników i działaczy społecznych, w tym z przedstawicielami czołowego stowarzyszenia dziennikarzy w Polsce. Jak stwierdza oświadczenie, wielu z nich uważa wprowadzone zmiany za niedemokratyczne i uznaje je za pierwszy krok w kierunku zmiany mediów publicznych w rządową tubę; inni akceptują te zmiany, twierdząc, że poprzedni rząd również wykorzystywał publiczne radio i telewizję jako narzędzie polityczne w celu promowania swojego wizerunku.

W oświadczeniu można przeczytać, że „Przez kolejne miesiące będziemy bacznie obserwować kolejne zdarzenia dotyczące mediów w Polsce i pozostaniemy w dialogu z polskimi dziennikarzami reprezentującymi różne poglądy polityczne, w celu ochrony wspólnego interesu, jaki jest wolność słowa i niezależność mediów. Będziemy również kontynuować nasz monitoring i zachęcamy wszystkie strony do raportowania naruszeń wolności mediów do międzynarodowej społeczności”.

W następstwie misji organizacje te sformułowały następujące zalecenia:

- Obecny polski rząd powinien zająć odważne stanowisko i przygotować projekt zmian dotyczących ustawy radiofonii i telewizji w celu zagwarantowania niezależności mediów publicznych dla przyszłych generacji.

- Obecny polski rząd musi zapewnić zgodność nowej ustawy radiofonii i telewizji z międzynarodowymi standardami dotyczącymi mediów. Te standardy wymagają przyjęcia środków gwarantujących niezależność mediów oraz najwyższy poziom etyki dziennikarskiej w celu wzmocnienia prawa obywateli do pozyskiwania wyważonych informacji na ważne dla społeczeństwa tematy;

- Dziennikarze w całej Polsce powinni dążyć do porozumienia poprzez zmniejszego swego upolitycznienia i skoncentrowaniu się na dziennikarstwie, wolności prasy i warunkach pracy. Sugeruje się powołanie związku zawodowego dziennikarzy istniejącego obok organizacji dziennikarskich, które funkcjonują obecnie.

- Dziennikarze i redaktorzy powinni konsultować się z międzynarodowymi organizacjami w celu wdrożenia międzynarodowych standardów w mediach,a w szczególności w mediach publicznych;

- Publiczne i prywatne media powinny rozwinąć współpracę w celu wypracowania zasad dotyczących etyki, niezależności od rządu oraz wolności prasy;

- Instytucje europejskie takie, jak Unia Europejska i Rada Europy, powinny nie tylko bacznie śledzić legislację odnoszącą się do sytuacji mediów w Polsce, ale również stanowczo reagować na wszelkie odstępstwa od norm odnoszących się do praw człowieka i obywatela zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i innych dokumentach, takich jak Raport Grupy Wysokiego Szczebla dotyczący Wolności Mediów i Pluralizmu.

Czytaj szerzej:

http://www.freemedia.at/newssview/article/poland-ipi-efj-ecpmf-urge-government-to-guarantee-public-broadcasting-independence.html

 

 
Bezpieczne zarządzanie informacją w pracy dziennikarza – Fundacja Panoptykon zaprasza na szkolenie! PDF Drukuj
Niedziela, 04 Wrzesień 2016 14:16

Czy rozumiesz, jak działa Internet, przeglądarka, portale społecznościowe? Gdzie zostawiasz swój cyfrowy ślad, co to są metadane i ile można z nich wyczytać? Jakie informacje trafiają do  bazy operatora telekomunikacyjnego, a stamtąd w ręce organów państwa? Czy wiesz, jak ukryć swoją tożsamość w sieci? Czy zachowujesz podstawowe zasady bezpiecznego zarządzania informacją w pracy, w domu, w drodze?

Jeśli jesteś dziennikarzem i na którymkolwiek z tych pytań Twój wzrok zatrzymał się na dłużej, to znaczy, że nasza oferta jest dla Ciebie. Zgłoś się na szkolenie, które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o dziennikarzach!

Bezpieczne zarządzanie informacją to nie tylko ochrona źródeł, szyfrowanie wiadomości czy ukrywanie swojego numeru IP wędrówkach po Internecie. Nawet, jeśli uważasz, że „nie masz nic do ukrycia”, powinny Cię zainteresować podstawowe zasady bezpiecznego przechowywania sprzętu, odpowiedzialnego dzielenia się informacją w sieci i oceny ryzyka, które nieuchronnie towarzyszy pracy dziennikarskiej. O tym wszystkim będziemy mówić na szkoleniu, na które zapraszamy nie tylko dziennikarzy śledczych, ale wszystkich, którzy chcą odpowiedzialnie zarządzać informacją w swojej pracy i życiu prywatnym.

Termin i miejsce szkolenia: sobota, 30 września 2016 r., godz. 10-17, Warszawa

Udział w szkoleniu jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu).

Zakres szkolenia

  1. Bezpieczne narzędzia komunikacji w pracy dziennikarza
  2. Ochrona źródeł: obowiązki, ryzyka i dobre praktyki
  3. Zarządzanie własną tożsamością w sieci
  4. „Higiena” przetwarzania danych i fizyczne bezpieczeństwo urządzeń

Prowadzący

Beata Biel – była dziennikarka; reżyserka dokumentalna, trenerka, współpracowniczka Google News Lab.

Wojciech Bogusz – ekspert w zakresie bezpieczeństwa w sieci, trener związany z organizacją Front Line Defenders, szkoli aktywistów i obrońców praw człowieka w rejonach szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa.

Katarzyna Szymielewicz – ekspertka w zakresie prawnych aspektów ochrony informacji, prezeska Fundacji Panoptykon.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin szkolenia można znaleźć na stronie Fundacji Panoptykon.

 
Prokuratura żąda ujawnienia tajemnicy dziennikarskiej. Stanowisko HFPC PDF Drukuj
Piątek, 17 Listopad 2017 13:33
 
W czwartek 16 listopada 2017 r. Ewa Żarska, reporterka Polsat News, kolejny raz musiała stawić się Prokuraturze Okręgowej w Łodzi w charakterze świadka. Prokuratura ponownie zażądała od niej wyjawienia danych jej informatora, ale dziennikarka konsekwentnie odmówiła. Przed przesłuchaniem Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do prokuratury z apelem o powstrzymanie się od działań, które budzą wątpliwości z perspektywy standardów ochrony tajemnicy dziennikarskiej.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie