O programie Drukuj

Program Obserwatorium wolności mediów w Polsce rozpoczął swoją działalność w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w listopadzie 2008 roku. Obecnie program realizuje projekt: „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” (dalej: projekt).


Celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony swobody wypowiedzi oraz niezależności polskich mediów. Zarówno tych tradycyjnych jak i tzw. mediów elektronicznych. Projekt opiera się na trzech filarach;

1. działania obejmujące kształtowanie debaty publicznej z zakresu wolności słowa w mediach (organizacja konferencji, wykładów, konferencji prasowych, współpraca z mediami).

2. działania edukacyjne nakierowane na wzmacnianie znaczenia prasy lokalnej oraz dziennikarstwa obywatelskiego w internecie w sprawowaniu kontroli społecznej nad instytucjami publicznymi na poziomie lokalnym.

3. działania monitoringowe, badające sytuację mediów w Polsce oraz przebieg procesu legislacyjnego w tym obszarze, a także działania zmierzające do wywołania konkretnych zmian w prawie mediów, m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów pranych w toku konsultacji społecznych.    

Partnerami „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” w realizacji projektu są Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W latach 2008 - 2011 program „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” był wspierany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz był realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych.

W latach tych organizacjami partnerskimi Obserwatorium wolności mediów w Polsce były Human Rights House Foundation z siedzibą w Oslo (Norwegia) oraz Article 19 z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania). 

W latach 2008-2011 w ramach działalności programu funkcjonowała sieć obserwatorów wolności mediów reprezentujących wszystkie województwa. Obserwowali oni sytuację mediów na terenie poszczególnych województw, informując na bieżąco o procesach karnych lub cywilnych przeciwko dziennikarzom, o problemach z dostępem do informacji publicznej, o dyskryminacji kobiet w dostępie do zawodu dziennikarza oraz o ewentualnych naciskach wywieranych na dziennikarzy. Obserwatorium wolności mediów organizowało także cykliczne debaty z udziałem przedstawicieli mediów, prawników, specjalistów z określonej dziedziny dotyczące bieżących kwestii związanych z wolnością mediów w Polsce. Konkluzje debat stanowiły podstawę ośmiu wykładów otwartych organizowanych wspólnie z Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

altProgram "Obserwatorium wolności mediów w Polsce" stale współpracuje z:


1. Wydawnictwem Wiedza i Praktyka, które zajmuje się logistyką dystrybucji publikacji programu.
alt

2. Agencją tłumaczeń MAart, która zajmuje się obsługą translatoryczną projektu.

alt