Małgorzata Bańkowska
środa, 30 grudnia 2009 14:53

A.INFORMACJE BIOGRAFICZNE

 

I. Data i miejsce urodzenia:

 

Sędzia Małgorzata Bańkowska urodziła się w 1958 r., w Warszawie.

 

II. Pełniona obecnie funkcja publiczna

 

Sędzia Sądu Okręgowego dla Warszawy - Pragi.

 

III. Wykształcenie

 

Kandydatka ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1985 r.

 

IV. Przebieg kariery zawodowej Kandydata

 

 • 1985- 1993 r. – kurator zawodowy dla osób dorosłych w Sądzie Rejonowym;
 • 1991 – 1993 r. – aplikacja sędziowska pozaetatowa;
 • 1995 r. – asesor w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa (III Wydział Karny);
 • 1995 r. – powołanie na stanowisko sędzi Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa;
 • 1998 – 2002 r. -delegacja do Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach powierzonych zadań kandydatka pełniła m.in. funkcję przewodniczącej zespołu d.s. nowelizacji Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz prac nad ustawą o kurateli.
 • 2000 r. – powołanie na stanowisko sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • 2002 r. – powrót do orzekania w Sądzie Okręgowym (po rozwiązaniu Departamentu Spraw Rodzinnych).
 • Od 2005 r. kandydatka orzeka w Sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi (w VI Wydziale Karnym Odwoławczym)
 • W toku pracy zawodowej na stanowisku sędziego kandydatka orzekała w sprawach karnych.

 

V. Nagrody, odznaczenia, członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych lub zawodowych.

 

Kandydatka otrzymała od Ministerstwa Sprawiedliwości 2005 r. brązowy medal okolicznościowy Lex Veritas Iustitia w dowód uznania za pracę i zaangażowanie w przygotowanie projektu ustawy o kuratorach sądowych.

 

VI. Najważniejsze publikacje dotyczące problematyki prawnej

 

Kandydatka nie jest autorką żadnej publikacji dotyczącej ściśle problematyki  prawnej. Kandydatka współpracowała jednak z autorami książki ”Próba sił” wydanej przez Uniwersytet Warszawski w 1991r. Publikacja ta poświęcona jest analizie postaw sędziów, prokuratorów i adwokatów w okresie stanu wojennego w procesach karnych prowadzonych przeciwko pracownikom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego, represjonowanym za działalność polityczną na rzecz niepodległości państwa polskiego.

 

VII. Członkostwo w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych.

 

Kandydatka jest członkiem - założycielem Fundacji „Świat na tak”, promującej i aktywizującej pożądane postawy społeczne młodzieży. Jest to fundacja o charakterze non-profit, od kilku lat realizuje ogólnopolski konkurs pod nazwą „Ośmiu wspaniałych”, w którym wyróżnia się młodych ludzi za ich postawy i zaangażowanie społeczne. Więcej informacji o pracy fundacji znajduje na stronie www.swiatnatak.pl .

 

VII. Funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych (Sejm, Senat, organy jednostek samorządu terytorialnego).

 

Kandydatka nigdy nie ubiegała się o wymienione funkcje.

 

IX. Przynależność do partii politycznych

 

Kandydatka nigdy nie przynależała do żadnej partii politycznej.

 

X.

 

Przeciwko kandydatce nie toczyło się nigdy żadne postępowanie prokuratorskie, sądowe, lub dyscyplinarne.

 

 

B    B. PYTANIA DO KANDYDATKI*

C   

D    (DOTYCZĄCE ROLI PROKURATORA GENERALNEGO W PAŃSTWIE,  WIZJI REFORM W PROKURATURZE, KONCEPCJI ZMIAN W PRAWIE KARNYM ETC.)

 

1

2      Kandydatka nie odesłała Fundacji odpowiedzi na pytania zawarte w drugiej części kwstionariusza. Przekazała nam jednak pismo, w którym wyjaśnia:

„Moje predyspozycje na to stanowisko, zostaną poddane ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, która jest jedynym organem upoważnionym do weryfikacji kandydatów na ten urząd. W tych okolicznościach uważam, że do czasu zaprezentowania się przed KRS, nie powinnam udzielać odpowiedzi na pytania zawarte w II części przesłanego mi kwestionariusza.”

W piśmie Małgorzata Bańkowska zdradza, że do zgłoszenia swojej kandydatury skłoniło ją  „dotychczasowe doświadczenie zawodowe i związana z nim troska o prawidłowe funkcjonowanie, wymiaru sprawiedliwości, a także prokuratury.” Podkreśla także, że funkcja Prokuratora Generalnego powinna zostać powierzona osobie, która przede wszystkim „w dotychczasowym życiu zawodowym wykazała, że jest wolna od jakichkolwiek nacisków i ma umiejętności w kierowaniu zespołem ludzi.” W liście motywacyjnym, przekazanym KRS, kandydatka dodaje: „do grona takich osób należą sędziowie, w których zawód wpisana jest, zagwarantowana w Konstytucją RP, niezawisłość w podejmowaniu decyzji. Moja postawa zawodowa przez okres blisko 25 lat jest potwierdzeniem posiadania przeze mnie tej cechy.”

4

 

Materiały przekazane przez kandydatkę:

Życiorys

Pismo do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

 

Artykuły:

 • Bańkowska w KRS: układy i "podziemie decyzyjne" w prokuraturze, PAP, 05.01.2010 r.
 • Kanydatka na Prokuratora Generalnego o chorobach prokuratury, Gazeta Prawna, 05.01.2010 r.
 •  

  *Odpowiedzi zostały opracowane na podstawie kwestionariuszy przygotowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, które otrzymały wszystkie osoby ubiegające się urząd Prokuratora Generalnego oraz w oparciu o dokumenty, przekazane przez kandydatów Krajowej Radzie Sądownictwa.

   

   

   

  Aktualności